Visualitzadors Geoíndex | icgc

Visualitzadors Geoíndex

Visualitza la informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica i de riscos geològics

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

Geoíndex  - Visor 3D de recursos geològics

Visualització i descàrrega de les capes d’informació generades en el projecte GeoERA MUSE

Base de dades d'allaus de Catalunya i informació complementària de proteccions contra allaus

La capacitat agrològica classifica el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua

Geoíndex - Capacitat agrològica dels sòls

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Consulta la cartografia hidrogeològica contínua a diferents escales

Avaluació del potencial de l'energia geotèrmica profunda a Catalunya

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura a Catalunya

Deformació vertical del terreny obtinguda per anivellació topogràfica, GPS i interferometria diferencial

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona

Estat de progrés dels programes Geotreballs de cartografia geològica i geotemàtica

 

Geoíndex - Geotreballs

El visor permet consultar la informació estructurada del Geotreball I i Geotreball II

Un monòlit és una secció vertical de perfil de sòl que es conserva i preserva en la seva condició natural

Banner

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre projecte Life EBRO

Prospeccions geotècniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Geoíndex - Riscos geològics

Localització d'epicentres instrumentals (1977-2019) i macrosísmics (880ac-2019)

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Base de dades de tècniques geofísiques

Probabilitat de què el vessament superficial d’una càrrega contaminant assoleixi el nivell d’aigua subterrani

Monitoratge del recurs geotèrmic superficial