Geoinformació temàtica | icgc

Geoinformació temàtica

Mapa de sòls 1:25.000 i Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Cobertes del sòl