Projectes R+D+i | icgc

Projectes R+D+i

Línies i projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Space CARBon Observatory's solution to improve monitoring of GHG emissions and help establishing reliable data for emission trends forecasts

SCARBOn
SCARBOn project

Towards a climate resilient cross-border mountain community in the Pyrenees

P4CLIMA

Projectes de recerca d’altres entitats finançats per fons estatals com europeus, on se sol·licita l’expertesa de l’ICGC a tasques científiques

Col·laboracions en projectes de recerca
Col·laboracions en projectes de recerca

Durant l’any 2021, els serveis geològics europeus van formular la proposta de projecte #GSEU (A Geological Service for Europe)

A Geological Service for Europe. GSEU

Eines per a la modelització i avaluació de xarxes de calefacció i refrigeració urbanes basades en energia geotèrmica i altres fonts renovables

MA-DHC

L'ICGC aporta en iniciatives i programes d’observació de la Terra en petits satèl·lits

Les dades d’observació de la Terra, com a geoinformació, són un suport diferencial per als objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides

Estudi de la resposta tèrmica de l’ecosistema urbà i la distribució geoespacial dels seus impactes

Proporcionar la capacitat d'evitar el col·lapse davant els incendis extrems identificant, desenvolupant i desplegant mitjans innovadors 

FIRE-RES: Territoris resistents al foc

Millora de la planificació de respostes eficients en front a incendis forestals, inundacions, riuades i moviments del terreny

Desenvolupar i assajar metodologies d'avaluació, modelització i estimació del potencial geotèrmic en aqüífers carbonàtics profunds

Desenvolupar una eina per fer front als riscos costaners i un sistema d'alerta primerenca

Demostrar la viabilitat tecnològica i comercial d’un sistema intel·ligent de monitorització del territori

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i la pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre

Posada en pràctica de les tecnologies existents de gestió i tractament de dejeccions ramaderes en zones vulnerables amb elevada concentració ramadera

Monitorització de deformacions relacionades amb als riscos geològics per moviments del terreny en àrees molt antropitzades

Noves plataformes: els petits satèl·lits i el programa HUMIT

Investiga i avalua els recursos geotèrmics superficials i els possibles conflictes d’ús associats en àrees urbanes europees

Millora del coneixement del risc sísmic i dels elements exposats proporcionant eines de suport a la població transfronterera

Prevenir i gestionar el risc per esllavissades que causen la major part de danys al Pirineu

Revisar i proporcionar noves eines i recomanacions a Protecció Civil que millorin l'avaluació del risc i la gestió de les crisis i emergències

Investigació de pèrdua de sòl en vessants sota el canvi climàtic. Processos físics, modelització predictiva i mitigació

Millora de la precisió dels usuaris de serveis de posicionament i geolocalització massius

Avaluació de l'impacte de riscos geològics d'àrees urbanes, desenvolupant productes per a la prevenció i validació per a Protecció Civil

Innovació en dades geoespacials i 3D

VOLTA
VOLTA

Xarxa de sensors sense fils per al monitoratge de la inestabilitat del terreny aplicada a la subsidència i les esllavissades

Projectes internacionals organitzats per temes

Reculls anuals de projectes R+D+i, projectes internacionals...