Geotèrmia | icgc

Geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica

Representació tridimensional de les principals unitats estratigràfiques i estructures de Catalunya

Model de superfícies geològiques 3D de Catalunya

Durant l’any 2021, els serveis geològics europeus van formular la proposta de projecte #GSEU (A Geological Service for Europe)

A Geological Service for Europe. GSEU

Eines per a la modelització i avaluació de xarxes de calefacció i refrigeració urbanes basades en energia geotèrmica i altres fonts renovables

MA-DHC

Recull dels sistemes de bescanvi de calor amb el subsol mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques instal·lades o en fase de projecte

Observatori de la geotèrmia superficial de Catalunya (OGSCat)
Observatori de la geotèrmia superficial de Catalunya (OGSCat)

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

Geoíndex  - Visor 3D de recursos geològics

Recull d'informació d'instal·lacions geotèrmiques superficials en funcionament i/o en fase de projecte

Banner BDisgcat

Monitoratge del recurs geotèrmic superficial

Investiga i avalua els recursos geotèrmics superficials i els possibles conflictes d’ús associats en àrees urbanes europees

Visualització i descàrrega de les capes d’informació generades en el projecte GeoERA MUSE

La geotèrmia superficial és una energia renovable disponible els 365 dies l’any i 24 h al dia que s’aprofita a partir de l’intercanvi de calor amb el terreny en els primers centenars de metres del subsol

Programari per a l'avaluació preliminar de Sistemes d'Intercanvi geotèrmic per instal·lacions de climatització i ACS fins a 70 kW

Eina d'avaluació del potencial geotèrmic profund mitjançant el càlcul volumètric i l’energia tèrmica recuperable sobre models geològics 3D

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura a Catalunya

Avaluació del potencial de l'energia geotèrmica profunda a Catalunya

Desenvolupar i assajar metodologies d'avaluació, modelització i estimació del potencial geotèrmic en aqüífers carbonàtics profunds

L'objectiu principal del nou projecte GeoEnergia-GP de l'ICGC és avançar cap a la quantificació dels recursos energètics de base disponibles

Projecte europeu HotLime

L'ICGC esdevé soci institucional del Clúster i participa en les activitats del Grup de Treball de Geotèrmia per fomentar l'intercanvi de coneixement

L'ICGC recopila informació geotèrmica i amplia el coneixement del georecurs a Catalunya